claudia10041

37 tekstów – auto­rem jest claudia10041.

Słowa są niczym więcej, jak tyl­ko niewy­raźnym szki­cem myśli. Po ko­lory sięgaj głębiej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2014, 20:59

Wszys­tko lep­sze niż niemoc wy­nikająca ze strachu przed porażką. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 sierpnia 2013, 17:54

Poz­wa­lamy się ra­nić mi­lion ra­zy, a po­tem szu­kamy "win­nych", których możemy obar­czyć naszym nie­szczęściem. Tym­cza­sem za­pomi­namy, jak niemądrym trze­ba być, wpa­dając ty­sięczny raz w tę samą studnię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lipca 2013, 09:54

Dziś M i ł o ś c i wart, je­dynie bu­kiet pol­nych kwiatów oku­piony pod­ra­pany­mi kolanami. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 czerwca 2013, 21:55

Bo­gat­szy, kto do­cenia war­tość chwi­li - nie rzeczy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 czerwca 2013, 09:29

Naj­ciężej zro­zumieć włas­ne ser­ce. Naj­trud­niej żyć włas­nym życiem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 maja 2013, 11:16

Zdra­dy rodzą się z nad­miaru kon­tro­li. Kłam­stwa z fałszy­wych podejrzeń. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 maja 2013, 13:35

Szczęście za­rezer­wo­wane dla Żyjących chwilą, a nie Mar­twych filozofów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2013, 15:45

Na­wet ser­ca kiedyś "mądrzeją". Naj­częściej wte­dy, kiedy zos­tają złama­ne na ty­le moc­no, by w końcu zacząć twar­do stąpać po ziemi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 maja 2013, 12:58

Egzek­wu­jemy od in­nych to, cze­go sa­mi nie przes­trze­gamy. Mówi­my piękne słowa, aby uk­ryć ohyd­ne czy­ny.
Każdy z nas jest Hi­pok­rytą, ale nikt nie ma ty­le od­wa­gi aby się do te­go przyz­nać. Choćby przed sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2013, 11:01

claudia10041

"Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem." "Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś." Paulo Coelho

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

claudia10041

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność